Бланка с информация относно обработките извършвани от администратора

1. Данни за администратора и координати на администратора

Пирин Трейдинг ЕООД, с. Брезница, общ. Гоце Делчев, ЕИК: 200388665, представлявано от Шабан Юсуфов Хаджулиев, с телефони: 088/8886781 и електронна поща pirintrayding@abv.bg

2. Цели на обработването и правни основания за извършването му.

Пирин Трейдинг ЕООД обработва лични данни в качеството си на предприятие за производство на облекло за целите на осъществяването на дейността си в съответствие с изискванията на трудовото законодателство, закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 за реда и начина за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина. Обработват се лични данни на физически лица работещи във фирмата. Това са данни отнасящи се до здравословен статус в това число и трудоспособност, възраст, пол, професионален маршрут и квалификация.

3. Получатели на лични данни (организации на които се предават обработваните данни)

В съответствие с изпълнението на законовите изисквания при осъществяването на дейността си, Пирин Трейдинг ЕООД предава информация съдържаща лични данни, обратно към фирмите и организациите от които ги е получила, към държавните органи на властта (НАП, НОИ, РЗИ и др.), банкови институции и други служби по трудова медицина.

4. Срок за схранение на личните данни

Максималният срок на съхранение на лични данни от администратора е 50 години, той се отнася до данните съдържащи се в трудовите досиета на работещите и здравните досиета на обслужваните работници. Този срок е законово регламентиран.

5. Право на достъп, коригиране и/или заличаване на лични данни

Всеки субект на лични данни (физическо лице) има право да изиска от администратора достъп до своите лични данни, те да бъдат коригирани или изтрити при определени условия (когато тяхната обработка вече не съответства на целите). Всеки субект има право на ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него, само и единствено за законово определените цели, както и право да направи възражение срещу обработването, когато то не съответства на предварителните цели или няма законово основание за това. Всеки субект има право на преносимост на данните когато това се изисква при промяна на обстоятелствата.

6. Право на жалба до надзорен орган

Всеки субект на лични данни, има право на жалба до надзорния орган в лицето на КЗЛД, когато прецени, че неговите лични данни не се обработват законно и целесъобразно, с което могат да бъдат накърнени негови права.

7. Обстоятелства от които произтича събирането и обработването на лични данни

При осъщствяването на дейността си Пирин Трейдинг ЕООД не събира лични данни с комерсиални цели. Предоставянето на лични данни е въз основа на законово изисквани и в този смисъл е задължително. Другите основания са договорно изискване, изискване необходимо за сключването на договор, или изготвяне на определен официален документ. При всички тези обстоятелства, субекта съзнавайки целите и основанията за извършваните обработки, следва доброволно да предостави исканите данни, макар това да е негово законово задължение. Въпреки това, при евентуален отказ, макар и неоснователен, това може да доведе до неизпълнение на законово задължение от страна на администратора (Пирин Трейдинг ЕООД ), поради което, от лицето се изисква да направи това писмено (отказа за предоставяне на лични данни), като опише мотивите си.

8. Автоматизирано вземане на решение по отношение на суектите и профилиране

Пирин Трейдинг ЕООД не прилага автоматизирани системи за генериране на решения свързани със субектите на лични данни, както и не извършва профилиране за комерсиални цели. Осъществяват се единствено частични процеси по профилиране по отношение на медицинската годност за извършване на определен вид работа и се дават становища по отношение на трудоустрояването на лица с трайно намалена работоспособност.

Пирин Трейдинг ЕООД

Благоевград 2018